1 Deelnemerschap van het Keurmerk Kwaliteitsvakman.

Het deelnemerschap van het Keurmerk Kwaliteitsvakman wordt aangegaan door middel van een erkenningsbrief met de bevestiging van erkenning als deelnemer en vermelding van het registratienummer. De erkenningsbrief wordt digitaal verstrekt na aanmelding, en betaling door de deelnemer en bevestiging door het Keurmerk Kwaliteitsvakman.

De deelnemer heeft hiervoor zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel en zijn Bedrijfsaansprakelijkheidspolis of, indien er sprake is van constructief werk, zijn CAR (Constructions All Risk)polis ge-upload.

De deelnemers verplicht zich tot het aanleveren van drie klantbeoordelingen per half jaar. Hij kan zijn klanten vragen een recensie op de website in te vullen of:

De factuur van opgeleverd werk en de contactgegevens van de klant toesturen aan (factuurbedrag mag zwart gemaakt of weggelaten worden) het Keurmerk Kwaliteitsvakman. Het keurmerk verzorgt de recensie dan namens hem.

2 Beëindiging deelnemerschap.

Het Keurmerk Kwaliteitsvakman heeft het recht het deelnemerschap te beëindigen. De kwaliteit van het Keurmerk moet gewaarborgd blijven. Hiervoor gelden de volgende criteria:

  1. Men verliest deelnemerschap wanneer in een half jaar van drie klantbeoordelingen minimaal twee niet voldoende zijn ten aanzien van eisen voor garantie, service en vakmanschap.
  2. Men verliest deelnemerschap wanneer er een klacht wordt ingediend en er zijn van het laatste half jaar geen klantbeoordelingen.
  3. Men verliest deelnemerschap als niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan.

De deelnemer kan een beroep doen op de hardheidsclausule indien er sprake is van een situatie beschreven onder 1 en 2.

3 Wijze van beëindiging.

Het besluit tot beëindiging van deelnemerschap kan op initiatief van de deelnemer zelf of door het Keurmerk Kwaliteitsvakman worden genomen. In beide gevallen dient hiervan schriftelijk melding te worden gedaan aan de wederpartij. Het opzeggen van de deelnemer dient minimaal 1 maand voor het eind van de lidmaatschapsdatum te geschieden (dus voor 1 december van het lopend jaar). Beëindiging door het Keurmerk Kwaliteitsvakman kan op elk moment plaatsvinden.

4 Consequenties beëindiging lidmaatschap

Het Keurmerk Kwaliteitsvakman stuurt bij beëindiging deelnemerschap een document aan de betreffende persoon met de volgende gegevens:

NAW gegevens beëindigend deelnemer

Datum beëindiging

Verplichting om vanaf die datum niet meer onder de naam van het Keurmerk offertes uit te brengen en werkzaamheden te verrichten en zich te onthouden van presentatie van het Keurmerk naar buiten toe.

Er kunnen geen aanvragen voor bemiddeling door beëindigend deelnemer meer na de beëindigingsdatum in behandeling worden genomen. De klanten van de beëindigend deelnemer kunnen dit tot drie maanden na de beëindiging doen.

Contributie wordt niet gerestitueerd over het lopend jaar.

Het Keurmerk Kwaliteitsvakman en scheidend deelnemer zullen geen vertrouwelijke gegevens omtrent elkaar naar buiten uitdragen noch omtrent elkaar  negatieve uitlatingen doen.

Het Keurmerk Kwaliteitsvakman doet geen mededeling naar buiten over de reden van beëindiging.

Scheidend deelnemer zal onmiddellijk na genoemde beëindigingsdatum het logo van het Keurmerk Kwaliteitsvakman van zijn voertuig verwijderen, doch uiterlijk binnen 10 dagen nadat de beëindiging is ingegaan.

Scheidend deelnemer maakt geen gebruik meer van de bij het Keurmerk behorende promotiemateriaal in uiterlijk tien dagen na beëindiging.

In geval van overtreding van de in het regelement genoemde artikelen en scheidend deelnemer toch gebruik maakt van logo, promotiemateriaal of andere uitingen van het Keurmerk Kwaliteitsvakman zal melding worden gemaakt op een zogenaamde ‘zwarte lijst’ op de website.

5 Contributie

De contributie wordt steeds per lopend jaar voorruit betaald. De deelnemer geeft hiervoor bij betaling bij  inschrijving toestemming voor automatische incasso.

Contributie bedraagt € 225,00 per jaar ex BTW.